Znanstvenoraziskovalna dejavnost

Univerza v Ljubljani kot raziskovalna univerza mora s povezovanjem članic dosegati večjo interdisciplinarnost in odmevnost s proaktivnim obveščanjem in predstavljanjem znanstvenoraziskovalnih rezultatov ter njihovim vključevanjem v pedagoško delo in širše okolje. Pedagoškemu osebju je treba izboljšati možnosti za raziskovanje, raziskovalcem pa omogočiti stabilnost in predvidljivost delovnega mesta.

Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti si bom prizadeval za:

Visoko kakovosten doktorski študij

  • Poenotenje standardov pri oblikovanju, organizaciji, zahtevnosti in izvajanju doktorskega študija, posebna skrb za visoko kakovost mentorskega dela.
  • Pri sprejemanju področnega zakona ureditev sistemskega financiranja doktorskega študija.
  • Ureditev financiranja doktorske šole.
  • Vključevanje doktorskih študentov in študentk v temeljno in aplikativno raziskovalno delo.

Habiliticije

  • Poenostavitev habilitacijskih meril, vključujoč prizadevanja za večjo težo kvalitativne presoje in večje upoštevanje specifik znanstvenega in umetniškega področja (še posebej pri kazalnikih mednarodne vpetosti).
  • Dokončanje prizadevanj za ne le kvantitativno, temveč predvsem kvalitativno presojo pri habilitacijah ter ureditev prehodov med pedagoškimi in znanstvenimi nazivi.
  • Prilagajanje habilitacijskih meril načelom odprte znanosti.
  • Posodobitev meril za umetniško habilitacijo in uvedba interdisciplinarne habilitacije.
  • Določitev več kazalnikov mednarodne vpetosti in upoštevanje posebnosti različnih habilitacijskih področij.
  • Ustreznejše vrednotenje prenosa raziskovalnega dela v okolje in pedagoške odličnosti.

Razmere za raziskovalno delo

  • Podpora raziskovalnemu delu na članicah, ki imajo manj projektov in programskih skupin, z mehanizmi Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani.
  • Jasno zavzemanje Univerze v Ljubljani za stabilno financiranje raziskovalnega dela in ustrezen raziskovalni zakon.
  • Ureditev stabilnega financiranja Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani.
  • Spodbujanje objav v Nature & Science z mehanizmi Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani (pomemben kriterij pri uvrščanju na šanghajsko lestvico).
  • Vzpostavitev akademskega okolja za izmenjave raziskovalnega in pedagoškega osebja.
  • Financiranje internih interdisciplinarnih pripravljalnih projektov za prijavo na evropske razpise.
  • Zagotavljanje pogojev za podoktorska raziskovalna delovna mesta.
  • Nadaljevanje urejanja stabilnih raziskovalnih zaposlitev.
  • Nadaljnji razvoj sistema podpore raziskovalkam in raziskovalcem za prijavo na mednarodne razpise.
  • Stalno in aktivno predstavljanje raziskovalnih dosežkov članic Univerze v Ljubljani.