Uvodni nagovor

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dragi študenti, drage študentke!

Univerza v Ljubljani je raznolika akademska skupnost pedagoških, raziskovalnih ter strokovnih in tehničnih delavk in delavcev ter študentk in študentov. Ta raznolikost je naša prednost in izkoristili jo bomo lahko le, če bomo še naprej poglabljali sodelovanje, gojili vzajemno spoštovanje in si prizadevali za zagotavljanje enakih možnosti za vse. Tako kot do sedaj bo tudi naprej moje vodilo spoštljiv in konstruktiven dialog z vsemi v akademski skupnosti in zunaj nje ter iskanje ustvarjalno in razvojno naravnanih rešitev, ki bodo Univerzo v Ljubljani ohranjale med najboljšimi univerzami na svetu.

Med najpomembnejšimi lastnostmi in zavezami mojega dosedanjega vodenja Univerze v Ljubljani je gotovo zaveza za ohranitev celovitosti ljubljanske univerze: ta je njena prednost in hkrati vodstveno izjemno zahtevna naloga. Doslej sem uspešno ohranjal včasih sicer krhko ravnotežje med članicami ter dosledno poudarjal pomen vseh znanstvenih in umetniških disciplin znotraj univerze.

Skupaj z vami želim soustvarjati vsem nam prijazno univerzo, ki bo omogočala spodbudno okolje za študij in delo, kjer bosta medsebojno povezovanje in spoštovanje vrednotni okvir našega delovanja. Le združeni in povezani bomo lahko ohranili akademsko svobodo in avtonomijo, ki sta, kot je poudarjeno v Magni Carti Universitatum, ključni temelj neodvisnega iskanja resnice. Še naprej je treba zasledovati Unescova Priporočila o statusu pedagoškega osebja v visokem šolstvu, ki lahko uspešno delujejo le ob zagotovljeni polni akademski svobodi, vključujoč svobodo poučevanja, izvajanja raziskav in objavljanja rezultatov raziskovalnega dela ter izražanja mnenj.

Svoj program za mandatno obdobje 2021–2025 podajam enako kot prvega: razdeljenega na pet temeljnih področij (razmere za delo na članicah in rektoratu, pedagoška dejavnost, znanstvenoraziskovalna dejavnost, umetniška dejavnost in sodelovanje z okoljem), na katerih bom s svojim vodenjem dokončal že tekoče projekte, strateško umestil Univerzo v Ljubljani in prispeval k njenemu razvoju v okviru mednarodnega strateškega sodelovanja v zvezi Eutopia ter s povezovanjem največjega bogastva, tj. celovitosti znanstvenih in umetniških disciplin, ki jih gojijo članice Univerze v Ljubljani, prispeval k uresničevanju vizije Družbe 5.0.

Znanost in umetnost sta nedeljiva celota. Vse preveč je hotenj različnih interesnih skupin, ki želijo skozi svoje partikularne koristi presojati, katera znanstvena in umetniška področja so vredna obstoja in katera ne. Izhodišče mojega rektorskega programa je dosledno zagovarjanje stališča, da je znanje vrednota sama po sebi.

Prof. dr. Igor Papič

Ljubljana, marec 2021