Sodelovanje z okoljem

Pokoronska družba, v katero bomo vstopili ob koncu trenutne epidemiološke krize, bo v marsičem spremenila dosedanje vzorce delovanja in pospešila preseganje monodisciplinarnih pristopov v znanosti. Pred nami je izziv Družbe 5.0, samooskrbne in na trajnostnih načelih delujoče družbe, ki bo zahtevala tesno inter- in transdisciplinarno sodelovanje posameznikov in posameznic s širokim in poglobljenim temeljnim znanjem, kritično razmišljajočih, sposobnih dela s kompleksnimi informacijami in zmožnimi hitrega prilagajanja okolju, ki bo vse prej kot fiksno in stabilno. Vsi ti izzivi so prednosti za Univerzo v Ljubljani zaradi njene disciplinarne raznolikosti, zato je ključno, da se povezujemo med seboj, hkrati pa odpiramo navzven in vzpostavljamo dialog z zunanjim okoljem ter tako udejanimo potenciale naše univerze. Univerzo moramo oblikovati v odprt prostor, s svojimi aktivnostmi zanimiv za širšo družbo. Tako bodo naši rezultati dela in dejavnosti ustrezno odmevali tudi v širši javnosti.

Za uresničevanje tega cilja načrtujem naslednje dejavnosti:

Medsebojno sodelovanje

  • Spodbujanje interdisciplinarnega in transdisciplinarnega sodelovanja med članicami Univerze v Ljubljani tako na pedagoškem (študijski programi) kot raziskovalnem področju (raziskovalni projekti).
  • Implementacija zunanje izbirnosti v študijskih programih znotraj celotne Univerze v Ljubljani na način, da bodo študentke in študenti lahko dejansko izbirali predmete z drugih fakultet.
  • Spodbujanje večje povezanosti med študentkami in študenti ter zaposlenimi na vseh članicah Univerze v Ljubljani, tudi s kulturnimi prireditvami in športnimi dejavnostmi.

Prenos znanja

  • Zagotavljanje dobrih razmer za prenos znanja in sodelovanja z zunanjim okoljem (predvsem na aplikativnih področjih delovanja).
  • Spodbujanje in omogočanje projektov, v okviru katerih delodajalci spoznajo kompetence naših študentk in študentov, ti pa delovno okolje in možnosti zaposlovanja.
  • Krepitev alumni klubov.
  • Krepitev razvoja IRI UL (Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani) in LUI (Ljubljanski univerzitetni inkubator) ter njuno povezovanje s pisarno za prenos znanja.
  • Ohranjanje zgodovinske vloge kritičnega intelektualnega središča, ki se angažirano odziva na dogajanje v širšem okolju.

Promocija znanosti in umetnosti

  • Organizacija interdisciplinarnih okroglih miz o aktualnih družbenih in strokovnih vprašanjih, tudi z mednarodno udeležbo.
  • Ustanovitev multimedijskega kanala Univerze v Ljubljani za predstavitve in promocijo raziskovalnih in umetniških dosežkov, pedagoške odličnosti in podobno.