Razmere za delo na članicah in rektoratu

Univerza v Ljubljani lahko ohrani svoje mesto ene od najboljših izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih ustanov v slovenskem in mednarodnem prostoru z zagotavljanjem ustreznih delovnih razmer, razvojno naravnanostjo, spodbujanjem internacionalizacije in mednarodne vpetosti ter spoštovanjem naše medsebojne raznolikosti, ki jo vidim kot našo ključno prednost, in ne kot oviro pri nadaljnjem razvoju. Poleg stabilnega financiranja in ustrezne infrastrukture, so osnovni pogoji kakovostnega visokega šolstva uspešni pedagoški in raziskovalni delavci in delavke, učinkovite strokovne in tehnične službe ter motivirani študentke in študenti. To je osnovni okvir, znotraj katerega lahko uresničujemo svojo vizijo in dosegamo odlične rezultate dela, odgovornost rektorja pa je, da v sodelovanju z vsemi zagotavlja razmere za tovrstno delovanje.

Zaradi tega se bom zavzemal za naslednja programska izhodišča:

Avtonomija

  • Dosledno zagovarjanje avtonomije univerze in preprečevanje vsakršnih poskusov vpeljevanja partikularnih interesov na področjih delovanja univerze.
  • Posebna skrb bo namenjena zagotavljanju finančne avtonomije univerze.

Sodelovanje

  • Spodbujanje kulture dialoga med vsemi članicami in člani akademske skupnosti z vzpostavitvijo posebnega internega foruma, v okviru katerega bomo razpravljali o aktualnih vprašanjih, ki nas zadevajo.
  • Vzpostavljanje konstruktivnega in transparentnega sodelovanja s sindikati in študentskim svetom ter tvorno sodelovanje s celotno študentsko skupnostjo.
  • Vzpostavljanje partnerskega odnosa s skupnimi strokovnimi službami, ki so ključne za uspešno študijsko, pedagoško in raziskovalno delo.

Razvojno delovanje

  • Dokončanje in sprejetje razvojne strategije Univerze v Ljubljani (2021–2027).
  • Nadaljevanje procesov internacionalizacije s poudarkom na vsebinah Eutopie.
  • Uvajanje novih inter- in transdisciplinarnih študijskih programov ter zagotovitev mehanizmov za njihovo finančno vzdržnost.
  • Nadaljnji razvoj založniške in knjižnične dejavnosti.
  • Zavzemanje za razvojno naravnano kadrovsko in finančno politiko ter preseganje kadrovske podhranjenosti znanstvenih in umetniških področij, ki jih gojimo na Univerzi v Ljubljani.
  • Iskanje ustvarjalnih, trajnostnih in razvojno naravnanih rešitev ter enakovredne skrbi za potrebe in interese vseh članic Univerze v Ljubljani.
  • Spodbujanje mednarodnih akreditacij za zagotavljanje kakovosti.
  • Nadaljnji razvoj aplikacije za spremljanje uvrščanja univerze na mednarodnih lestvicah.
  • Vzpostavitev sistema spremljanja kompetenc ter zaposljivosti diplomantk in diplomantov.

Prostorska vprašanja in investicije

  • Nadaljevanje projektov investicij v nove stavbe članic (AG, ALUO, VF, FFA, FS, MF) in nadaljnje reševanje prostorskih stisk članic Univerze v Ljubljani.
  • Priprava skupnih smernic za načrtovanje investicij, ki morajo temeljiti na trajnostnih načelih načrtovanja in gradnje.
  • Priprava programske in urbanistične strategije prostorskega razvoja Univerze v Ljubljani.
  • Priprava akcijskega načrta energetske sanacije stavb in protipotresne prenove.

Finančna vprašanja

  • Vzpostavitev novega koncepta vzdržnega in transparentnega financiranja članic na podlagi poenotenih podatkov v poslovno-informacijskem sistemu APIS.
  • Ureditev sistema poračunavanja pedagoškega dela med članicami.
  • Sistemska zagotovitev kreditnega financiranja za manjše in večje investicije v stavbe, projektno dokumentacijo za nove gradnje ter pedagoško in raziskovalno opremo.
  • Prizadevanja za pridobitev sredstev EU za investicije in razvoj.

Optimizacija delovnih procesov in postopkov

  • Prizadevanje za manj birokratizacije na vseh področjih našega dela ter racionalnejšo izvedbo administrativnih, tehničnih in drugih nalog.
  • Zagotavljanje učinkovite administrativne podpore, ki jo zagotavlja rektorat, za vse članice.
  • Digitalizacija administrativnih postopkov in spodbujanje brezpapirnega poslovanja.

Enake možnosti

  • Vzpostavitev komisije Senata Univerze v Ljubljani za enake možnosti in karierni razvoj.
  • Sprejetje Načrta za uveljavljanje enakosti spolov na Univerzi v Ljubljani.
  • Vzpostavitev instituta mediacije za mirno reševanje sporov na vseh področjih delovanja Univerze v Ljubljani.
  • Nadaljnje prizadevanje za vzpostavitev vključujočega akademskega okolja za študentke in študente s posebnim statusom.
  • Nadaljnje zmanjševanje statusnih razlik med visokošolskimi učitelji in učiteljicami ter raziskovalci in raziskovalkami.
  • Urejanje statusa zaposlenih na Univerzi v Ljubljani, vključno s pedagoškimi delavkami in delavci na Medicinski fakulteti ter zaposlenimi v plačnih razredih J.
  • Zagotavljanje dobrih in stimulativnih razmer, predvsem za mlajše sodelavke in sodelavce.

Trajnostna univerza

  • Sprejetje Akcijskega načrta Univerze v Ljubljani za trajnostni razvoj.
  • Spodbujanje in promocija trajnostnih praks v vseh vidikih univerzitetnega življenja.
  • Izobraževanje in razpis študentskih projektov za trajnostni razvoj.