Pedagoška dejavnost

Univerza v Ljubljani kot celovita univerza razpolaga z izjemno pestrostjo študijskih programov, iz katerih lahko ob vzajemnem delu vzpostavimo še boljšo in bolje organizirano interdisciplinarno univerzo, ki s kakovostnimi študijem, raziskovanjem in strokovnim delom privablja domače in tuje študente in študentke, raziskovalke, raziskovalce, profesorice in profesorje. Univerzo, ki je sposobna soglasja o temeljnih razvojnih poteh ter študirajočim ponuja na podlagi raziskovanja utemeljeno novo znanje in jih izobražuje ne le za opravljanje poklica, temveč za delovanje v izjemno zapletenem hitro spreminjajočem se svetu.

Pri pedagoški dejavnosti se bom ob dobro utečenih rednih procesih posebej zavzemal za:

Ustrezno vrednotenje pedagoškega dela

  • Definicija neposrednih oblik pedagoškega dela, ki obsega sodobne oblike prenašanja znanja in razbremeni pedagoško osebje z upoštevanjem dela, ki presega zgolj predavanja, vaje in seminarje.
  • Zaradi dopolnjevanja klasičnega pedagoškega dela z novimi metodami in tehnologijami določitev obsega obremenitev, ki pri predmetu lahko nadomešča klasične neposredne oblike.
  • Upoštevanje kazalnikov vrednotenja pedagoškega dela v sistemu APIS kot vsem članicam skupne kriterije za napredovanje, nagrajevanje in habilitiranje.
  • Samoevalvacija kot del rednega spremljanja in priprave programov, ne pa dodatna administrativna obremenitev pedagoškega osebja, zato morajo biti kvalitativni podatki vnaprej pripravljeni in ovrednoteni.

Pomoč, svetovanje in podpora pedagoškemu osebju

  • Za (mlade) univerzitetne učitelje in učiteljice omogočiti izobraževanje za kakovostno pedagoško delo v sodelovanju s članicami, ki razvijajo pedagoško-psihološke discipline ter spremljajo novosti na področju didaktike visokošolskega izobraževanja.
  • Projekt Digitalna univerza kot stalna podpora in izobraževanje za vse, ki želijo v svoje delo vključevati nove tehnologije.
  • Ob pripravi področnega zakona zopet uvesti institut asistenta stažista.

Študijski proces

  • Vključevanje nadarjenih študentk in študentov v skupne raziskave na vseh članicah.
  • Urejanje praktičnega usposabljanja na področju zdravstvenih in izobraževalnih ved ter povsod, kjer je praksa obvezni del študijskega programa.
  • Sistemska ureditev priznavanja obštudijske dejavnosti in posebnih statusov za kakovostno in prilagojeno vključevanje vseh študirajočih v študijski proces.
  • Priznanja za študentke in študente, ki uspešno usklajujejo študij in t. i. drugo kariero.
  • Zagotavljanje podpore študentom s posebnim statusom na njihovi študijski poti.
  • Zagotovitev materialnih razmer za športno dejavnost in promocijo zdravega življenja vseh študentov, študentk, pa tudi zaposlenih.

Internacionalizacija

  • Spodbujanje internacionalizacije kot oblike študijskega, družbeno-kulturnega in osebnostnega razvoja študirajočih in zaposlenih, predvsem s partnerskimi univerzami zveze Eutopia.
  • Učinkovito uvajanje kombinirane mobilnosti po Erasmusovi shemi 2021–2027, tj. kombinacija fizične in mobilnosti na daljavo z uporabo informacijskotehnoloških in komunikacijskih orodij.
  • Sprejem jezikovne strategije Univerze v Ljubljani, ki bo omogočala kakovostno visokošolsko izobraževanje v slovenskem jeziku ob hkratnem zagotavljanju večjezičnosti in večkulturnosti tako zaradi tujejezičnih kompetenc domačih študentov kot tudi omogočanja študentskih in učiteljskih izmenjav.
  • Vzpostavitev nabora predmetov za izmenjavne študentke in študente na ravni Univerze v Ljubljani.